20-04-2019, 18:06:08
Trang chủ BÀI VIẾT CỦA HỘI VIÊNĐăng kýTruy cập
Chào mừng Quý khách đã đến với diễn đàn của Hội Lưu Học sinh Việt nam 
[ Các tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (02/2007)
VIETLAW-SMS (02/2007)
PQADate: Чт, 11-01-2007, 07:59:09 | Message # 1
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
CHINH PHU

* (SMS: 202270 - Khong gui qua Fax) - Ngay 04/01/2007, Van phong Chinh phu da ban hanh Thong bao 03/TB-VPCP ve ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop Thuong truc Chinh phu ve co phan hoa cac ngan hang thuong mai nha nuoc.

* (SMS: 20609 - Khong gui qua Fax) - Ngay 03/01/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet 01/2007/NQ-CP ve phien hop Chinh phu thuong ky thang 12 nam 2006.

* (SMS: 202268 - Khong gui qua Fax) - Ngay 02/01/2007, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 01/QD-TTg ve viec phe duyet nhiem vu dieu chinh Quy hoach chung xay dung thanh pho Nha Trang, tinh Khanh Hoa den nam 2025.

* (SMS: 20601 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 2977/QD-BGTVT cua Bo Giao thong van tai ve viec thu hoi Quyet dinh so 42/2006/QD-BGTVT ngay 19/12/2006 cua Bo Giao Thong van tai

* (SMS: 202265 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 1729/QD-TTg ve viec phe duyet danh sach cac Tap doan, Tong cong ty nha nuoc thuc hien co phan hoa giai doan 2007 - 2010.

* (SMS: 202264 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 162/2006/ND-CP ve che do tien luong, che do trang phuc doi voi can bo, cong chuc, vien chuc Kiem toan Nha nuoc va che do uu tien doi voi kiem toan vien nha nuoc.

* (SMS: 202254 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 289/2006/QD-TTg ve viec phe duyet De an chuyen Tong cong ty Thanh An sang hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con.

* (SMS: 20614 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 288/2006/QD-TTg ve viec phe duyet Hiep dinh hop tac kinh te giua Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam va Chinh phu Xlo-va-ki-a.

* (SMS: 202250 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet 36/2006/NQ-CP ve viec xet duyet dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam (2006 - 2010) cua thanh pho Hai Phong.

* (SMS: 202249 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 157/2006/ND-CP ve to chuc va hoat dong cua Thanh tra Ngoai giao.

* (SMS: 202252 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 286/2006/QD-TTg ve viec ban hanh Chuong trinh quoc gia xuc tien van dong vien tro phi chinh phu nuoc ngoai giai doan 2006 - 2010.

* (SMS: 202253 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 287/2006/QD-TTg ve viec giai quyet phu cap tham nien doi voi cong chuc, vien chuc nganh Hai quan nghi huu.

* (SMS: 202248 - Khong gui qua Fax) - Ngay 22/12/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 153/2006/ND-CP quy dinh ve kham benh, chua benh va tieu chuan vat chat y te doi voi nguoi dang lam cong tac co yeu, thuc hien Bao hiem y te bat buoc doi voi than nhan nguoi dang lam cong tac co yeu.

BO TAI CHINH

* (SMS: 202289- Khong gui qua Fax) - Ngay 08/01/2007, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 03/2007/QD-BTC ve viec ban hanh dinh muc hao hut thoc bao quan du tru quoc gia do Cuc Du tru quoc gia truc tiep quan ly.

* (SMS: 202273 - Khong gui qua Fax) - Ngay 03/01/2007, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 01/2007/QD-BTC ve viec thue nhap khau doi voi thoc nhap khau co xuat xu tu Campuchia.

* (SMS: 202261 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu 115/2006/TT-BTC ve viec sua doi, bo sung Thong tu so 132/2004/TT-BTC ngay 30/12/2004 cua Bo Tai chinh huong dan che do thu, nop, quan ly va su dung phi, le phi so huu cong nghiep.

* (SMS: 202263 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 76/2006/QD-BTC ve viec sua doi, bo sung Quyet dinh so 215/2000/QD-BTC ngay 29/12/2000 cua Bo truong Bo Tai chinh ban hanh muc thu le phi cap giay phep hoat dong buu chinh vien thong.

* (SMS: 202272 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu 113/2006/TT-BTC ve viec huong dan mot so noi dung ve ngan sach nha nuoc ho tro phat trien nganh nghe nong thon theo Nghi dinh so 66/2006/ND-CP ngay 07/7/2006 cua Chinh phu.

* (SMS: 202269 - Khong gui qua Fax) - Ngay 21/12/2006, Tong cuc Hai quan da ban hanh Quyet dinh 2652/QD-TCHQ ve viec ban hanh Quy dinh tam thoi ve thu tuc doi voi hang hoa xuat khau, nhap khau, qua canh gui qua dich vu chuyen phat nhanh TNT duong bo.

* (SMS: 202262 - Khong gui qua Fax) - Ngay 20/12/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 74/2006/QD-BTC ve viec sua doi, bo sung he thong Muc luc Ngan sach nha nuoc.

NGAN HANG NHA NUOC

* (SMS: 202251 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/12/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh 2554/QD-NHNN ve viec ban hanh mot so quy dinh lien quan den giao dich ngoai te cua cac to chuc tin dung duoc phep hoat dong ngoai hoi.

* (SMS: 202244 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh 60/2006/QD-NHNN ve viec ban hanh Che do giao nhan, bao quan, van chuyen tien mat, tai san quy, giay to co gia.

* (SMS: 20617 - Khong gui qua Fax) - Ngay 21/12/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Thong tu 10/2006/TT-NHNN ve huong dan viec to chuc tin dung cho khach hang vay de dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.

BO THUONG MAI

* (SMS: 202266 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Thuong mai da ban hanh Quyet dinh 40/2006/QD-BTM ve viec Ban hanh Ke hoach tong the ung dung va phat trien cong nghe thong tin nganh thuong mai den nam 2010.

BO Y TE

* (SMS: 202275- Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh 43/2006/QD-BYT ve viec ban hanh Quy trinh ky thuat ghep than tu nguoi cho song va Quy trinh ky thuat ghep gan tu nguoi cho song.

* (SMS: 202276 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh 44/2006/QD-BYT ve viec ban hanh Huong dan chan doan, xu tri va phong lay nhiem cum A (H5N1) o nguoi.

BO NONG NGHIEP

* (SMS: 202274 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da ban hanh Quyet dinh 119/2006/QD-BNN ve viec ban hanh “Danh muc phan bon phai chung nhan chat luong phu hop tieu chuan nganh”.

BO GIAO THONG VAN TAI

* (SMS: 202288 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 54/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan nganh 22 TCN 354-06 "Tieu chuan vat lieu nhu tuong nhua duong goc a xit-Yeu cau ky thuat va phuong phap thi nghiem".

* (SMS: 202280 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 53/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan nganh 22 TCN 359-06 "Phuong tien giao thong duong sat - Gia chuyen huong toa xe khach - Yeu cau ky thuat khi san xuat, lap rap moi".

* (SMS: 202287- Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 52/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan nganh 22 TCN 211 - 06 “ao duong mem - Cac yeu cau va chi dan thiet ke”.

* (SMS: 202286 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 51/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan Nganh: Quy pham Giam sat ky thuat va Dong phuong tien thuy noi dia co nho.

* (SMS: 202285 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 50/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan Nganh: Quy pham Ngan ngua o nhiem do phuong tien thuy noi dia.

* (SMS: 202279 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 49/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan Nganh: Quy dinh Giam sat va Kiem tra an toan ky thuat tau the thao, vui choi giai tri.

* (SMS: 202278 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 48/2006/QD-BGTVT ve viec sua doi, bo sung bien bao hieu so 420 va 421 trong Dieu le bao hieu duong bo 22 TCN 237-01.

* (SMS: 202277 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 47/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan nganh 22 TCN 357-06 "Phuong tien giao thong duong sat - Dau may Diesel - Yeu cau ky thuat khi san xuat, lap rap va nhap khau moi".

* (SMS: 202284 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 46/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh Tieu chuan nganh 22 TCN 358-06 "Phuong tien giao thong duong sat - Dau may Diesel - Phuong phap kiem tra khi san xuat, lap rap va nhap khau moi".

LIEN BO

* (SMS: 202281 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Giao thong van tai, Bo Noi vu va Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu lien tich 14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC ve viec huong dan thuc hien Quyet dinh so 70/2006/QD-TTg ve che do phu cap dac thu di bien doi voi cong chuc, vien chuc, cong nhan, nhan vien tren tau tim kiem cuu nan hang hai va Quyet dinh so 179/2006/QD-TTg ve che do phu cap uu dai theo nghe doi voi luc luong tim kiem cuu nan hang hai.

* (SMS: 202282 - Khong gui qua Fax) - Ngay 29/12/2006, Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi va Bo Cong an da ban hanh Thong tu lien tich 19/2006/TTLT-BLDTBXH-BCA ve viec huong dan cong tac phoi hop dam bao an ninh trat tu va trang bi, quan ly, su dung cong cu ho tro cho Trung tam Chua benh - Giao duc - Lao dong xa hoi.

BO XAY DUNG

* (SMS: 20589 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/12/2006, Bo Xay dung da ban hanh Quyet dinh 38/2006/QD-BXD ve viec ban hanh TCXDVN 385: 2006 "Phuong phap gia co nen dat yeu bang tru dat xi mang".

BO BUU CHINH VIEN THONG

* (SMS: 20612- Khong gui qua Fax) - Ngay 25/12/2006, Bo Buu chinh, Vien thong da ban hanh Quyet dinh 54/2006/QD-BBCVT ve viec ban hanh tieu chuan nganh.

BO CONG NGHIEP

* (SMS: 202271 - Khong gui qua Fax) - Ngay 22/12/2006, Bo Cong nghiep da ban hanh Thong tuu 12/2006/TT-BCN ve viec huong dan thi hanh Nghi dinh so 68/2005/ND-CP ngay 20/5/2005 cua Chinh phu ve an toan hoa chat.

BO KHOA HOC VA CONG NGHE

* (SMS: 20611 - Khong gui qua Fax) - Ngay 18/12/2006, Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Quyet dinh 27/2006/QD-BKHCN ve viec ban hanh "Quy dinh ve tieu chuan xac dinh du an san xuat san pham cong nghe cao".

* (SMS: 20615 - Khong gui qua Fax) - Ngay 18/12/2006, Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Quyet dinh 26/2006/QD-BKHCN ve viec ban hanh Quy dinh ve trach nhiem to chuc thuc hien viec kiem tra chat luong san pham, hang hoa luu thong tren thi truong trong nuoc va xuat khau, nhap khau.

* (SMS: 20537 - Khong gui qua Fax) - Ngay 30/11/2006, Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Quyet dinh 24/2006/QD-BKHCN ve viec ban hanh "Quy dinh ve viec xac dinh nhiem vu khoa hoc va cong nghe thuoc cac chuong trinh khoa hoc va cong nghe trong diem cap nha nuoc giai doan 2006-2010".

BO QUOC PHONG

* (SMS: 20618 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/11/2006, Bo Quoc phong da ban hanh Thong tu 194/2006/TT-BQP ve viec huong dan thuc hien quy dinh cua Chinh phu va Bo Tai chinh ve thuc hien Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong quan doi.


Chuc cac ban luon vui ve.
 
PQADate: Сб, 13-01-2007, 08:24:38 | Message # 2
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
CHÍNH PHỦ

Phòng, chống bệnh dại ở động vật (SMS: 202294) - Theo Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2007, Chính phủ quy định: chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư… Đồng thời, khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi phải nhốt giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt…
Tất cả chó, mèo trong diện tiêm phòng bắt buộc phải được tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định của cơ quan thú y. Trường hợp chó, mèo khỏe mạnh trong ổ dịch không tiêm phòng thì phải tổ chức tiêu hủy…
Nghiêm cấm tiêm phòng dại cho chó, mèo nghi nhiễm hoặc mắc bệnh dại, chữa bệnh cho động vật mắc hoặc nghi nhiễm bệnh dại; giết mổ động vật mắc bệnh dại (trừ trường hợp giết mổ để lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo hướng dẫn của cơ quan thú y); nghiêm cấm thả rông chó mèo ở những nơi công cộng…
Động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu xác nhận là động vật đó không có triệu chứng lâm sàng của bệnh dại; chó, mèo đã được tiêm vắc xin phòng bệnh và đang còn miễn dịch; trâu, bò, ngựa, lợn có nguồn gốc từ vùng lãnh thổ, nước không có ca bệnh dại nào trong vòng 06 tháng trước khi xuất khẩu…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (SMS: 202295) - Ngày 09/01/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.
Theo đó, về đất ở: Hộ tái định cư đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được giao đất ở tại điểm tái định cư từ 200 - 400 m2/hộ. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì có thể giao mức cao hơn. Hộ tái định cư đến điểm tái định cư đô thị được giao 01 lô đất ở tại điểm tái định cư...
Nếu khu tái định cư không có điểm cấp nước chung bằng đường ống thì cứ 4 - 5 hộ được đầu tư một giếng khoan kèm theo một máy bơm tay cùng hệ thống bể lắng, bể lọc. Nếu việc sử dụng giếng đào đạt tiêu chuẩn về chất lượng nước thì đầu tư mỗi hộ một giếng đào...
Khu tái định cư có số hộ từ 100 hộ trở lên và cách điểm dân cư khác trong vòng 3 - 5 km không có chợ thì được bố trí đất để làm nơi họp chợ. Chi phí đầu tư nơi họp chợ là chi phí san nền.
Chủ đầu tư được phép ứng trước nguồn vốn tái định cư (trừ tiền bồi thường, hỗ trợ làm nhà ở của các hộ tái định cư) để xây dựng các công trình thiết yếu liên quan đến việc tiếp nhận các hộ dân đến khu tái định cư đô thị và phù hợp với tiến độ tái định cư.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở tại điểm tái định cư, nếu có 1 người được hỗ trợ tương đương 15 m2 sàn; Hộ có nhiều người thì từ người thứ 2 trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ tương đương 5 m2 sàn...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí (SMS: 202293) - Ngày 09/01/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 01/2007/CT-TTg về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh và triệt để tiết kiệm. Trong đó, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị và địa phương dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách, sử dụng xe công để phục vụ hoạt động cá nhân…
Các cơ quan, đơn vị tổ chức chúc Tết tiết kiệm, đầm ấm ở tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của Nhà nước…
Việc tổ chức Tết của các cơ quan, nhất là những nơi có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, phải đảm bảo không để công việc trì trệ, ùn tắc…
Các cấp, các tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Không tổ chức các lễ hội quá sớm trước Tết hoặc kéo quá dài ngày sau Tết, không tổ chức tiệc tùng ăn uống linh đình, hại sức khoẻ, gây tốn kém lãng phí, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình thường của nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt chú ý lo Tết cho đồng bào sinh sống tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa qua; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội…

Kiểm dịch thực vật (SMS: 20642) - Theo Nghị định 02/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2007, Chính phủ quy định: khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dịch hại thuộc diện điều chỉnh của danh mục đã công bố hoặc sinh vật gây hại lạ thì chủ vật thể hoặc người phát hiện phải áp dụng các biện pháp cần thiết để diệt trừ và ngăn chặn sự lây lan, đồng thời báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất...
Trường hợp cùng một lúc phải xử lý vật thể nhiễm dịch của nhiều chủ vật thể, nhưng các chủ vật thể không thoả thuận được với nhau về việc xử lý thì cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định và chủ vật thể phải thực hiện...
Vật thể nhập khẩu vào Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương; Phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu...
Khi vật thể quá cảnh vào cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam, chủ vật thể phải khai báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất và xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


BỘ TÀI CHÍNH

Tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu (SMS: 202291) - Ngày 09/01/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo Quyết định này, những mặt hàng xăng và các sản phẩm khác như Naptha, reformate, các chế phẩm khác để pha xăng và các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc thu được từ các khoáng bitum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ đều được áp dụng mức thuế chung 15%, thay cho mức cũ 10% (riêng xăng máy bay vẫn áp dụng theo mức hiện hành là 15%), ngoài ra mazut cũng được điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 10%...
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 10/01/2007.

Xét duyệt, thẩm định quyết toán tài chính năm (SMS: 20641) - Ngày 02/01/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BTC hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
Theo đó, nội dung xét duyệt quyết toán năm bao gồm các nội dung sau: Kiểm tra từng chứng từ thu phí, lệ phí và các khoản thu khác được giao quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (nếu có); Kiểm tra tính chính xác và pháp lý của dự toán chi ngân sách được giao, bảo đảm khớp đúng với dự toán được cấp có thẩm quyền giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi (kể cả dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm). Riêng đối với dự toán chi từ nguồn viện trợ thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại; Kiểm tra tính hợp pháp của từng khoản chi, bảo đảm khoản chi phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và đã được Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền quyết định chi; Kiểm tra việc mua sắm, quản lý và xử lý tài sản; việc tổ chức đấu thầu, thẩm định giá đối với những khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn; bảo đảm việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng các quy định của pháp luật; Kiểm tra tính khớp đúng của số liệu trên các chứng từ thu, chi, sổ kế toán và báo cáo quyết toán...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (SMS: 202290) - Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


BỘ CÔNG AN

Đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ (SMS: 202305) - Ngày 02/01/2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 về việc quy định tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Theo đó, thời gian tối đa khi làm thủ tục cấp, đổi giấy đăng ký, biển số; các giấy tờ về sang tên di chuyển, giấy chứng nhận xoá sổ là không quá 3 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)…
Cụ thể: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.
Trường hợp xe cải tạo; thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng, biển số xe hư hỏng, mờ, chủ xe phải đổi lại đăng ký xe, biển số xe. Khi đề nghị đổi đăng ký xe, biển số xe, phải có công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn cam đoan (đối với cá nhân) và phải nộp lại đăng ký hoặc biển số xe cũ.
Chủ xe bị mất đăng ký, biển số xe phải có văn bản đề nghị cấp lại và không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe.
Những trường hợp phải xoá số đăng ký là: xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu Kinh tế-Thương mại theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe hết hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ và xe bị mất cắp không tìm được, chủ xe xin xoá sổ…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


TỔNG CỤC HẢI QUAN

Giải đáp vướng mắc dự án ưu đãi đầu tư (SMS: 202303) - Theo Công văn số 123/TCHQ-KTTT ra ngày 05/01/2007, Tổng cục Hải quan giải đáp các phát sinh vướng mắc việc áp dụng chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định như sau: đối với máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất: Việc xác định tài sản cố định được nhập thuế nhập khẩu phải thỏa mãn 04 tiêu chuẩn ghi nhận như sau: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó (Tài sản đó phải được đưa vào sản xuất, không mang cất giữ trong kho); Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; Thời gian sử dụng ước tính trên một năm; Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.
Các dự án có quy mô đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, để xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩu đúng quy định, thì cần yêu cầu Nhà đầu tư xuất trình bản chính và nộp bản sao công chứng Giấy phép đầu tư cho cơ quan hải quan để làm căn cứ giải quyết miễn thuế nhập khẩu…Chuc cac ban luon vui ve.
 
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (02/2007)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Хостинг от uCoz