20-07-2019, 08:13:27
Trang chủ BÀI VIẾT CỦA HỘI VIÊNĐăng kýTruy cập
Chào mừng Quý khách đã đến với diễn đàn của Hội Lưu Học sinh Việt nam 
[ Các tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (40/2006)
VIETLAW-SMS (40/2006)
PQADate: Пт, 20-10-2006, 22:54:30 | Message # 1
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
Thong tin chi tiet ve dich vu Vietlaw-SMS tham khao tai dia chi: http://www.luatvietnam.com.vn

DANH SACH MOT SO VAN BAN DA CO

CHINH PHU
* (SMS: 201975 - Khong gui qua Fax) - Ngay 11/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 227/2006/QD-TTg ve viec ban hanh Quy che ve to chuc va hoat dong cua Ban Chi dao cuoc van dong phong trao ?Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa?.

* (SMS: 201973 - Khong gui qua Fax) - Ngay 10/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 226/2006/QD-TTg ve viec quy dinh to chuc le dong tho, le khoi cong va le khanh thanh cong trinh xay dung.

* (SMS: 201980 - Khong gui qua Fax) - Ngay 09/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 117/2006/ND-CP ve to chuc va hoat dong cua Thanh tra Cong nghiep.

* (SMS: 201967 - Khong gui qua Fax) - Ngay 05/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet 24/2006/NQ-CP ve phien hop Chinh phu thuong ky thang 9 nam 2006.

* (SMS: 201986 - Khong gui qua Fax) - Ngay 22/9/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 109/2006/ND-CP ve viec quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Duong sat.

BO TAI CHINH
* (SMS: 201984 - Khong gui qua Fax) - Ngay 11/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 55/2006/QD-BTC ve viec bai bo mau to khai nhap canh/xuat canh quy dinh tai Dieu 1 Quyet dinh so 29/2006/QD-BTC ngay 08/05/2006 cua Bo Tai chinh.

* (SMS: 201974- Khong gui qua Fax) - Ngay 04/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 53/2006/QD-BTC ve viec sua doi, bo sung he thong Muc luc Ngan sach nha nuoc.

* (SMS: 201985 - Khong gui qua Fax) - Ngay 08/9/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Cong van 10997/BTC-CST ve viec uu dai thue thu nhap doanh nghiep doi voi to chuc niem yet, dang ky giao dich chung khoan.

BO XAY DUNG
* (SMS: 201968 - Khong gui qua Fax) - Ngay 10/10/2006, Bo Xay dung da ban hanh Quyet dinh 34/2006/QD-BXD ve viec ban hanh Quy che Thi dua - Khen thuong nganh Xay dung.

NGAN HANG NHA NUOC
* (SMS: 201977 - Khong gui qua Fax) - Ngay 09/10/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh 52/2006/QD-NHNN ve viec bo sung Diem 5 Phu luc so 3 Quy dinh ve he thong ma ngan hang dung trong giao dich thanh toan qua Ngan hang Nha nuoc ban hanh kem theo Quyet dinh so 02/2006/QD-NHNN ngay 18/01/2006 cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc.

* (SMS: 201976 - Khong gui qua Fax) - Ngay 06/10/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh 51/2006/QD-NHNN ve viec huy bo Dieu 4 cua Quy dinh phuong phap tinh va hach toan thu, tra lai cua Ngan hang Nha nuoc va cac To chuc tin dung ban hanh kem theo Quyet dinh so 652/2001/QD-NHNN ngay 17/5/2001 cua Thong doc Ngan hang Nha nuuoc.

BO THUONG MAI
* (SMS: 20174 - Khong gui qua Fax) - Ngay 04/10/2006, Bo Thuong mai da ban hanh Quyet dinh 31/2006/QD-BTM ve quy tac xuat xu ap dung doi voi bon muoi mat hang duoc huong uu dai thue quan theo ban thoa thuan giua Bo Thuong mai nuoc CHXHCN Viet Nam va Bo Thuong mai Vuong quoc Cam-pu-chia ve cac mat hang nong san co xuat xu Cam-pu-chia duoc huong uu dai thue suat thue nhap khau Viet Nam bang 0%.

* (SMS: 20175 - Khong gui qua Fax) - Ngay 04/10/2006, Bo Thuong mai da ban hanh Quyet dinh 32/2006/QD-BTM ve viec bo sung phu luc 9 ve quy tac xuat xu doi voi cac san pham sat va thep thuoc Chuong 72 cho QD so 1420/2004/QD-BTM ve viec ban hanh Quy che cap giay chung nhan xuat xu hang hoa cua Viet Nam mau D de huong cac uu dai theo Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) de thanh lap khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA).

LIEN BO
* (SMS: 201979 - Khong gui qua Fax) - Ngay 04/10/2006, Bo Tai chinh va Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Thong tu lien tich 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ve viec huong dan che do khoan kinh phi cua de tai, du an khoa hoc va cong nghe su dung ngan sach nha nuoc.

BO GIAO DUC VA DAO TAO
* (SMS: 20183 - Khong gui qua Fax) - Ngay 02/10/2006, Bo Giao duc va Dao tao da ban hanh Quyet dinh 39/2006/QD-BGDDT ve viec ban hanh Chuong trinh khung giao duc dai hoc nganh giao duc tieu hoc trinh do dai hoc.

BO GIAO THONG VAN TAI
* (SMS: 201978 - Khong gui qua Fax) - Ngay 20/9/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Thong tu 09/2006/TT-BGTVT ve viec huong dan thuc hien viec dieu chinh bao hieu duong bo tren cac tuyen duong tham gia Hiep dinh tao thuan loi van tai nguoi va hang hoa qua lai bien gioi giua cac nuoc tieu vung Me Cong mo rong (Hiep dinh GMS).


Chuc cac ban luon vui ve.
 
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (40/2006)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Хостинг от uCoz