20-07-2019, 08:13:51
Trang chủ BÀI VIẾT CỦA HỘI VIÊNĐăng kýTruy cập
Chào mừng Quý khách đã đến với diễn đàn của Hội Lưu Học sinh Việt nam 
[ Các tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (43/2006)
VIETLAW-SMS (43/2006)
PQADate: Ср, 08-11-2006, 13:21:15 | Message # 1
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" (Vietlaw-SMS) hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.
De nhan duoc van ban yeu cau qua email, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:
VB X Y
Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email.
VB 12345 Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345
VB MA Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat
VB DS Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang
VB HL Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc
Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com , gui den 998.

Hien da co Danh sach van ban moi thang 10/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS10/2006) (Email) gui den 998.
* Luu y: Ban co the su dung ky tu * thay cho ky tu @ trong truong hop dien thoai di dong cua ban khong co ky tu @.
Thong tin chi tiet ve dich vu Vietlaw-SMS xin tham khao tai dia chi: http://www.luatvietnam.com.vn

DANH SACH MOT SO VAN BAN DA CO

CHINH PHU

* (SMS: 202054 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 251/2006/QD-TTg ve viec phe duyet Quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi tinh Khanh Hoa den nam 2020.

* (SMS: 202037 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 250/2006/QD-TTg ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Quyet dinh so 253/2003/QD-TTg ngay 25/11/2003 ve viec phe duyet De an xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia den nam 2010 va Quyet dinh so 259/2005/QD-TTg ngay 21/10/2005 ve viec thanh lap Hoi dong Tu van quoc gia Chuong trinh thuong hieu quoc gia.

* (SMS: 202051 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet 26/2006/NQ-CP ve viec dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam (2006 - 2010) tinh Bac Lieu.

* (SMS: 202052 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 1424/QD-TTg ve viec thanh lap Cuc Chong tham nhung thuoc Thanh tra Chinh phu.

* (SMS: 202034 - Khong gui qua Fax) - Ngay 30/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 247/2006/QD-TTg ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Quyet dinh so 21/2003/QD-TTg ngay 29/01/2003 cua Thu tuong Chinh phu ve viec ngan sach nha nuoc ho tro cho cac to chuc chinh tri xa hoi - nghe nghiep, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep doi voi nhung hoat dong gan voi nhiem vu cua Nha nuoc.

* (SMS: 202035 - Khong gui qua Fax) - Ngay 30/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 248/2006/QD-TTg ve viec phe duyet De an thi diem hinh thanh Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam.

* (SMS: 202036 - Khong gui qua Fax) - Ngay 30/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 249/2006/QD-TTg ve viec thanh lap Cong ty me - Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam.

* (SMS: 202031 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 243/2006/QD-TTg ve viec quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai truc thuoc Bo Ngoai giao.

* (SMS: 202033 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 246/2006/QD-TTg ve viec thanh lap Quy Ho tro phat trien hop tac xa.

* (SMS: 202039 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 124/2006/ND-CP ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh, thanh lap xa, thi tran thuoc thi xa Vi Thanh, huyen Long My, doi ten thi xa Tan Hiep thanh thi xa Nga Bay, tinh Hau Giang.

* (SMS: 202040 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 125/2006/ND-CP ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh, thanh lap xa, thi tran thuoc cac huyen Ha Quang, Bao Lam va Ha Lang, tinh Cao Bang.

* (SMS: 202041 - Khong gui qua Fax) - Ngay 27/10/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 126/2006/ND-CP ve viec thanh lap thanh pho Hoa Binh thuoc tinh Hoa Binh.

* (SMS: 202049 - Khong gui qua Fax) - Ngay 25/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 242/2006/QD-TTg ve viec phe duyet Chuong trinh phat trien xuat khau thuy san den nam 2010 va dinh huong den nam 2020.

* (SMS: 20243 - Khong gui qua Fax) - Ngay 16/10/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 232/2006/QD-TTg ban hanh Quy che thu thap, tong hop, bao cao, chia se va cong bo thong tin ve no nuoc ngoai.

BO GIAO THONG VAN TAI

* (SMS: 20272 - Khong gui qua Fax) - Ngay 03/11/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 39/2006/QD-BGTVT ve viec ban hanh bo sung chuong trinh dao tao thuyen vien, nguoi lai phuong tien thuy noi dia.

* (SMS: 20271 - Khong gui qua Fax) - Ngay 01/11/2006, Bo Giao thong van tai da ban hanh Quyet dinh 38/2006/QD-BGTVT ve viec sua doi, bo sung Quy che thi, cap, doi bang, chung chi chuyen mon cua thuyen vien, nguoi lai phuong tien va dam nhiem chuc danh thuyen vien phuong tien thuy noi dia (ban hanh kem theo Quyet dinh so 36/2004/QD-BGTVT ngay 23/12/2004).

BO Y TE

* (SMS: 202045 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh 34/2006/QD-BYT ve viec ban hanh Dinh muc thuoc thiet yeu va cac vat lieu tieu hao trong cac thu thuat, phau thuat ke hoach hoa gia dinh va pha thai an toan.

* (SMS: 202044 - Khong gui qua Fax) - Ngay 24/10/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh so 33/2006/QD-BYT ve viec ban hanh Danh muc thuoc phong xa va hop chat danh dau dung trong chan doan va dieu tri.

* (SMS: 202043 - Khong gui qua Fax) - Ngay 30/9/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh 30/2006/QD-BYT ve viec ban hanh Quy che bao mat du lieu doi voi ho so dang ky thuoc.

NGAN HANG NHA NUOC

* (SMS: 202046 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh 54/2006/QD-NHNN ve viec sua doi, bo sung Quy che to chuc va hoat dong cua Thoi bao Ngan hang ban hanh kem theo Quyet dinh so 1049/2004/QD-NHNN ngay 23/8/2004.

LIEN BO

* (SMS: 202055 - Khong gui qua Fax) - Ngay 31/10/2006, Bo Tai chinh va Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Thong tu lien tich 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN ve viec huong dan quan ly tai chinh doi voi Chuong trinh ho tro phat trien tai san tri tue cua doanh nghiep.

* (SMS: 20241 - Khong gui qua Fax) - Ngay 10/10/2006, Bo cong an, Bo Noi vu va Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu lien tich 06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC ve viec huong dan thuc hien Quyet dinh so 289/2005/QD-TTg ngay 08/11/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve tien luong va phu cap doi voi si quan, ha si quan huong luong thuoc Cong an nhan dan chuyen nganh.

BO CONG NGHIEP

* (SMS: 202050 - Khong gui qua Fax) - Ngay 25/10/2006, Bo Cong nghiep da ban hanh Chi thi 15/CT-BCN ve viec day manh san xuat kinh doanh trong quy IV nam 2006.

BO TAI CHINH

* (SMS: 20229 - Khong gui qua Fax) - Ngay 25/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 59/2006/QD-BTC ve viec quy dinh muc thu, che do thu, nop, quan ly va su dung phi tham dinh, le phi cap phep tham do, khai thac, su dung tai nguyen nuoc, xa nuoc thai vao nguon nuoc va hanh nghe khoan nuoc duoi dat.

* (SMS: 20230 - Khong gui qua Fax) - Ngay 25/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 60/2006/QD-BTC ve viec thue nhap khau doi voi hang hoa nhap khau co xuat xu tu Campuchia.

* (SMS: 202038 - Khong gui qua Fax) - Ngay 24/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Cong van 13158/BTC-VP ve viec dinh chinh Thong tu so 96/2006/TT-BTC ngay 16/10/2006.

* (SMS: 202057 - Khong gui qua Fax) - Ngay 20/10/2006, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu 99/2006/TT-BTC ve viec huong dan lap du toan, quan ly va su dung kinh phi bao dam cong tac cai cach hanh chinh nha nuoc.

BO NONG NGHIEP

* (SMS: 202048 - Khong gui qua Fax) - Ngay 24/10/2006, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da ban hanh Quyet dinh 95/2006/QD-BNN ve viec bai bo Quyet dinh so 58/2003/QD-BNN ngay 5/5/2003 cua Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon.

* (SMS: 202047 - Khong gui qua Fax) - Ngay 23/10/2006, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da ban hanh Quyet dinh 94/2006/QD-BNN ve viec ban hanh ?Danh muc phan bon phai ap dung tieu chuan nganh?.

BO TU PHAP

* (SMS: 202023 - Khong gui qua Fax) - Ngay 28/9/2006, Bo Tu phap da ban hanh Thong tu 06/2006/TT-BTP ve viec huong dan mot so van de ve tham quyen, trinh tu va thu tuc dang ky, cung cap thong tin ve giao dich bao dam tai Trung tam dang ky giao dich, tai san cua Cuc Dang ky quoc gia giao dich bao dam thuoc Bo Tu phap.

* (SMS: 202053 - Khong gui qua Fax) - Ngay 20/9/2006, Bo Tu phap da ban hanh Quyet dinh 2105/QD-BTP ve viec ban hanh Quy che thuc hien che do nang bac luong truoc thoi han doi voi can bo, cong chuc, vien chuc Bo Tu phap.

BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG

* (SMS: 202042 - Khong gui qua Fax) - Ngay 26/5/2006, Bo Tai nguyen va Moi truong da ban hanh Quyet dinh 05/2006/QD-BTNMT ve viec ban hanh Dinh muc kinh te - ky thuat do dac ban do.


Chuc cac ban luon vui ve.
 
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (43/2006)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Хостинг от uCoz